verordeninge

VERORDENINGE van OIKEOS Christian Network

(A 501 (c) (3) Openbare liefdadigheids- en niewinsorganisasies)

ARTIKEL I. NAAM

Die naam van hierdie organisasie sal wees: OIKEOS Christian Network (hierna verwys as die "Corporation").

ARTIKEL II. AANHEF

Die bestuur van die Korporasie bestaan ​​uit drie spanne: leierskapspan, toesighoudende span en finansies. Hierdie drie spanne vorm saam nie net die bestuur van die Korporasie nie. Die bestuur van die Korporasie verskil van die plaaslike outonomie van 'n netwerk kerk of groep plaaslike gemeentes. Die Korporatiewe bestuur is gebaseer op die beginsel dat besluitnemingspanne kontrole en saldo's op hul gesag het. Elke span het 'n mate van outonomie binne ooreengekome perke (soos uiteengesit in die wetgewing of met toestemming van al drie spanne). Daar is kontroles en saldo's vir elk van die drie spanne om enige eensydige konsolidasie van gesag te vermy. Die finansiespan kan enige uitgawes ontken en indien nodig ontken. Die leierskapspan het ook tjeks en teenwigte van die toesighoudende span wat enige besluit wat geneem is, kan bevraagteken en, indien nodig, 'n vergadering van die drie spanne bel om die probleem op te los. As so 'n vergadering belê word en nie 'n meerderheidsbesluit deur alle betrokkenes tot gevolg het nie, vorm 'n meerderheidstem in elke span 'n enkele stem, en in sulke aangeleenthede sal 'n 3 of 3 stemme die saak beslis. Binne die leierskapspan is daar 3 beamptes wat die dag-tot-dag-operasies koördineer en die organisasie se rigting begelei met raad van al drie die spanne, waar toepaslik. Die beamptes het geen stem tydens die leierskapspanvergaderings nie, behalwe wat personeelbesluite deur nie-vergoede beamptes betref soos hieronder bespreek. Die stemgeregtigde lede van die leierskapspan kan die beamptes met twee-derdes stem. Beamptes hou agenda's vir leiersvergaderings en hou die leierskapspan, toesighoudende span en finansiespan op hoogte van sake rakende die organisasie. Die finansiële span word gekontroleer en gebalanseer deur die toesighoudende span, wat die finansiespan met 'n tweederde kan oorheers.

ARTIKEL III. KANTORE EN AGENTE

Afdeling 1. Hoofkantoor. Die hoofkantoor van die Korporasie is geleë in 845 E. New Havenlaan, Melbourne, Florida 32901. Die Korporasie kan ander kantore en besighede hê op sulke plekke wat deur die Leierspan bepaal word.

Afdeling 2. Geregistreerde kantoor. Die adres van die geregistreerde kantoor van hierdie korporasie en die agent op hierdie adres is: Arias Bosinger, PLLC, 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901.

Afdeling 3. Geregistreerde agent. Die verantwoordelikheid van die geregistreerde agent teenoor hierdie maatskappy is beperk tot die volgende:

 1. Die geregistreerde agent sal alle regerings kennisgewings, kommunikasie of regsproses wat aan die Korporasie gerig of aan die Korporasie gerig is, e-pos of e-pos na die laaste bekende adres van die Korporasie.

ARTIKEL IV. DOEL, OMVANG EN BEVOEGDHEDE

Afdeling 1. Doeleindes. Bybelse opvoeding vir 'n lewenswandel in 'n nuwe lewe is die doel van die organisasie. Dit is vir gelowiges wat vrylik deel in die genade van God en hul identiteit in Christus. Elke gelowige groei in die eenheidskrag van die gawe van heilige gees deur die goeie, aanvaarbare en volmaakte wil van God tot sy of haar tevredenheid te bewys. Wedersydse respek gebaseer op die gemeenskaplike geloof van Jesus Christus wat alle gelowiges as broers en susters in die gesin van God deel, moedig elke gelowige aan as 'n lidmaat in die besonder om te leer, te volwasse en te funksioneer in die liggaam van Christus volgens die Woord van God.

Die Korporasie is uitsluitlik georganiseer vir liefdadigheids-, godsdienstige en opvoedkundige doeleindes in die sin van Artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code van 1986, soos gewysig.

Afdeling 2. Bestek. Daar word van die Korporasie verwag om 'n drie-jaar-oorsig van homself uit te voer om die waarde en voordeel van diegene wat bedien word, te bepaal en of hy moet voortgaan. Die spanne en saldo's word ingestel en gehou vir toesig. Aspirerende leierontwikkeling of mentorskap is uiters belangrik vir die kontinuïteit van Bybelse opvoeding, en dus is dit noodsaaklik om nuwe spanlede bekend te stel. Die regte van intellektuele eiendom bly by individue wat hulle bydra. Hulpbronne word vir Bybelonderrig gedeel deur groter vergaderings, uitreik, leierskapsontwikkeling, kursusse en besoeke. Die fokus om die Woord op plaaslike vlak te ondersteun, sal die prioriteit bly. Netwerk is vir ondersteuning en gedeelde voordele, aangehelp deur webwerf, periodieke vergaderings, konferensies, kursusse, bedieningsbesoeke of enige ander aktiwiteit wat deur die drie spanne as geskik beskou word.

Artikel. 3 Bevoegdhede. Die Korporasie het die volgende bevoegdhede:

 1. Om 'n fonds of fondse en persoonlike eiendom te ontvang en in stand te hou, en om die geheel of enige gedeelte van die inkomste daaruit en die hoof daarvan daarvan te gebruik en toe te pas vir die doeleindes uiteengesit in Artikel IV, Afdeling 1, hierbo.
 2. Om een ​​of meer kantore te hê en om enige van sy sake uit te voer en uit te voer op enige plek in die staat Florida of op enige ander plek soos bepaal deur die leierskapspan.
 3. Om al die bevoegdhede wat gespesifiseer is in die Florida Not for Profit Corporation Corporation te hê en uit te oefen. Om alles en al die nodige, geskikte en gepaste te doen vir die uitvoering van een of ander doel of ter bevordering van enige van die bevoegdhede soos uiteengesit in Artikel IV, Afdeling I hierbo, hetsy alleen of in samewerking met ander korporasies, firmas of individue; en om elke ander daad of handeling, dinge of dinge wat verband hou met die voormelde doeleindes of enige gedeeltes of gedeeltes daarvan uit te voer of uit te groei, mits dit nie strydig is met die wette waaronder hierdie Korporasie georganiseer is nie.

ARTIKEL V. LIDMAATSKAP

Die Korporasie het geen lede nie en die Korporasie het geen kapitaalvoorraad nie.

ARTIKEL VI. BESTUURSPANE

Afdeling 1. Inleiding. Daar sal drie bestuurspanne wees: leierspan, toesighoudende span en finansies.

Afdeling 2. Kwalifikasies. Alle lede van die bestuurspan is natuurlike persone van vyf en twintig (25) jaar of ouer. Lede hoef nie inwoners van die staat Florida te wees nie. Slegs een eggenoot van 'n gegewe egpaar mag in een van die drie bestuurspanne dien. Op 'n toekomstige punt in die groei van die organisasie, kan die leierskapspan bepaal dat slegs een gade van 'n gegewe getroude paartjie in een van die drie bestuurspanne mag dien en nie net in een nie. 'N Lid moet 'n belangstelling toon in die doeleindes en aktiwiteite van die Korporasie en moet belangstel om sy of haar tyd, advies, vaardigheid, energie en ondersteuning te skenk ter bevordering van die Korporasie en die doeleindes en aktiwiteite daarvan. 'N Bestuurspanlid moet bereid wees om aan 75% van die spanvergaderings deel te neem, hetsy per telefoon of videokonferensie.

Afdeling 3. Verkiesing / aanstelling. Hierna word beskryf.

Afdeling 4. Bedanking; vakatures; verwydering; afwesighede; Verhogings.

 1. Bedanking. Enige lid van die bestuurspan kan te eniger tyd bedank deur skriftelike kennisgewing aan die span te gee. Sodanige bedanking tree in werking op die daarin vermelde tyd; en, tensy anders daarin vermeld, is die aanvaarding van sodanige bedanking nie nodig om dit effektief te maak nie.
 2. Vakatures. Enige vakature wat by een van die bestuurspanne plaasvind as gevolg van bedanking, verwydering, dood, of andersins, sal deur die meerderheid van die lede (nie-vergoed) lede van die leierskapspan bevestig word. 'N Lid wat verkies word om 'n vakature te vul, word gekies vir die onverstreke termyn van sy of haar voorganger. Die ampstermyn van 'n lid wat verkies word om 'n vakature te vul, begin met die verkiesing.
 3. Verwydering van aangestelde lede. Wanneer die kennisgewing aandui dat die doel van 'n vergadering is om die verwydering van 'n bestuurslidslid te oorweeg, kan 'n lid van die bestuurspan op 'n vergadering van die leierskapspan van die Korporasie uit die amp onthef word sonder om die rede te verleen deur die stemming van minstens twee derdes van die hele leierskapspan.
 4. Afwesighede. As 'n lid van die bestuurspan drie (3) opeenvolgende vergaderings of meer as 25% van die vergaderings gedurende enige twaalf (12) maande periode misloop sonder goedkeuring van die meerderheid van die span, word sodanige afwesighede geag sodanige individu se tender van sy of haar bedanking uit die span; met dien verstande dat die oorblywende spanlede egter die mag het om sodanige bedanking te aanvaar of te verwerp.

ARTIKEL VII. LEIERSKAPSPAN (RAAD VAN DIREKTEURE)

Afdeling 1. Nommer en ampstermyn. Die korporasie se sake, aktiwiteite en eiendom word gelei, beheer en beheer, en die bevoegdhede van die Korporasie word gevestig in en uitgeoefen deur die Leadership Team ('Team') wat bestaan ​​uit sewe stemgeregtigde lede (7). deur die toesighoudende span en vyf (5) nie-stemgeregtigde beamptes wat met meerderheidstem verkies is van alle stemgeregtigde lede van die bestuurspanne (leierspan, toesighoudende span en finansies, soos hieronder beskryf). Geen afname in die getal sal die ampstermyn van 'n lid wat beklee word, verkort nie. Na die eerste termyn van die oorspronklik aangestelde lede, dien alle lede vir vyf jaar. Die aanvanklik aangestelde leierskapspan het twee stemgeregtigde lede wat vir een jaar dien, twee stemgeregtigde lede wat vir drie jaar dien en drie stemgeregtigde lede wat vir vyf jaar dien. Daarna is daar 'n verkiesing om die setels te vul van die stemgeregtigde lede wie se termyn verstryk. 'N Lid van die leierskapspan mag hoogstens twee opeenvolgende termyn dien, waarna hulle vereis word om minstens een (1) jaar uit te sit. Die aangestelde beamptes koördineer die dag-tot-dag-bedrywighede en lei die leiding van die organisasie met raad van al drie die spanne waar nodig. Hulle stem nie tydens die leierskapspanvergaderings nie, behalwe oor besluite rakende die vul van vakatures in een van die drie bestuurspanne, die aanstelling van lede in die Finansiële Komitee en die toesighoudende span en die aanstelling van personeel vir die Korporasie. Die stemgeregtigde lede van die leierskapspan kan die beamptes met twee-derdes stem. Beamptes hou agenda's vir leiersvergaderings en hou die leierskap-, toesighoudende en finansieringspanne op hoogte van sake rakende die organisasie. Beamptes word jaarliks ​​geëvalueer en kan met toestemming voortgaan met 'n meerderheid van die stemgeregtigde leierskapspanlede, toesighoudende spanlede en lede van die finansiespan. As 'n bepaalde beampte nie deur 'n meerderheid van die bestuurspanne goedgekeur word om vir 'n addisionele jaar voort te gaan nie, kies die bestuurspan 'n plaasvervangerbeampte.

Afdeling 2. Beamptes.

 1. Die President sal funksioneer as die hoofbeampte van die Korporasie en het geestelike toesig en algemene toesig oor die bedryfsaktiwiteite van die Korporasie, sal alle Spanvergaderings hou en alle spanne op hoogte hou van die vordering en sake van die onderneming.
 2. Die Visepresident (e) het die bevoegdhede en verrig die pligte soos voorgeskryf deur die President of in sy of haar afwesigheid optree namens hom of haar en soos deur die President aldus gedelegeer.
 3. Die Sekretaris sal die notules van die vergaderings van die Leierskapspan hou of laat rekordboeke daarvoor voorsien; sal sien dat alle kennisgewings behoorlik gegee word ooreenkomstig die bepaling van die bepalings van die wetgewing en soos deur die wet vereis; en moet toesig hou oor die rekords van die Korporasie. Die Sekretaris het die reg om iemand wat nie deel uitmaak van die span aan te stel nie, om te help met die neem van notules, onderhewig aan goedkeuring deur die ander spanlede.
 4. Die tesourier moet die finansiële rekords van die Korporasie bewaar of laat hou en op versoek die finansiële of enige finansiële rekords aan die finansiële span voorlê. Die tesourier het die reg om iemand aan te stel wat nie deel van die span is nie, om die finansiële rekords van die Korporasie by te staan, onderhewig aan goedkeuring deur die ander spanlede.

Afdeling 3. Bevoegdhede en pligte. Die span sal oor al die bevoegdhede en pligte beskik wat nodig is, toepaslik of gerieflik is vir die bestuur van die sake van die Korporasie en vir die bestuur en bedryf van die bates en aktiwiteite van die Korporasie, en mag alle handelinge en dinge doen en uitvoer wat nie deur die maatskappy verbied word nie wetgewing, die statute of hierdie bepalings. Hierdie pligte en bevoegdhede van die Korporasie sal die volgende insluit, maar is nie beperk nie tot:

 1. Die opstel en hersiening van beleide rakende die Korporasie en sy bedrywighede;
 2. Die versekering van voldoende bronne vir die bedryf van die Korporasie;
 3. Die vestiging en toesig van toereikende rekeningkundige en finansiële prosedures;
 4. Die bevordering van die doelstellings en doeleindes van die Korporasie en die evaluering van die Korporasie teen sulke doelstellings en doeleindes;
 5. Benoemings namens die Korporasie, beamptes; en die bepaling van die pligte en verantwoordelikhede van die beamptes in 'n skriftelike posbeskrywing, asook die vasstelling van maatstawwe wat die Korporasie moet bereik;
 6. Hersien alle aanbevelings vir sendinggeskenke wat deur die beamptes voorgelê is, en keur, weier of versoek aanvullende inligting, onderhewig aan insette deur die finansiespan;
 7. Doen elke drie jaar 'n oorsig van die Korporasie om vas te stel of die vasgestelde maatstawwe bereik word en of die Korporasie vir nog drie (3) jaar voortgesit moet word. Die maatstawwe is dat ten minste vyf (5) duidelike aanduidings van positiewe vrugte gesien kan word deur die meerderheid van die leierskapspan, die toesighoudende span en die finansiespan.

Die leierskapspan is nietemin bemagtig in die bepalings van hierdie Verordeninge, en is nie bemagtig om enige aktiwiteit namens die Korporasie uit te voer wat nie toegelaat word om deur 'n organisasie wat vrygestel is van die federale inkomstebelasting kragtens Artikel 501 (c) (3) van die Verenigde State nie, uit te voer State interne inkomste kode.

Afdeling 4. Nominasie en verkiesing. Elke persoon wat 'n kandidaat wil nomineer, moet die benoeming ten minste drie maande voor die jaarvergadering voorlê. Die toesighoudende span sal die kwalifikasies van alle genomineerdes beoordeel en tydens die jaarvergadering die lede verkies om die lede wat die verstrykingstermyn het, deur 'n geheime stemming te kies. Die termyn vir die nuutverkose spanlede begin op die datum van die jaarvergadering. Bestaande spanlede sal aanhou dien tot die verstryking van hul termyn.

Afdeling 5. Vergoeding. Die toesighoudende span met insette van die finansiespan bepaal met meerderheid van die stemme wanneer hulle salarisse moet begin betaal en die bedrag van die salarisse vir die drie beamptes. Afhangend van die finansiële hulpbronne van die Korporasie, kan die beamptes een vir een of een slag salaris word. Alle stemgeregtigde lede van die span dien sonder vergoeding, behalwe dat hulle toegelaat word om redelike bevordering of vergoeding van uitgawes wat tydens die uitvoering van hul pligte aangegaan is, toe te laat.

ARTIKEL VIII. VERGADERINGS VAN DIE LEIERSKAPSPAN

Afdeling 1. Plek van vergaderings. Die jaarlikse, gereelde of spesiale vergaderings van die span of enige komitee wat deur die span of president aangewys word, word gehou by die hoofkantoor van die Korporasie of op enige ander plek waar die span of enige sodanige komitee, na gelang van die geval, mag wees. van tyd tot tyd aan te wys.

Afdeling 2. Jaarvergaderings. Die jaarvergadering van die span word op 'n dag in Augustus van elke jaar gehou, tensy die span by besluit 'n ander tyd aanwys.

Afdeling 3. Gereelde vergaderings. Benewens die jaarvergadering, word gereelde vergaderings van die span of 'n komitee wat deur die span of president aangewys word, minstens agt (8) keer per jaar gehou en met meer gereeld tussenposes as die span of enige sodanige komitee, na gelang van die geval wees, mag aanwys.

Afdeling 4. Spesiale vergaderings. Spesiale vergaderings van die leierskapspan of enige komitee wat deur die span of president aangewys is, kan te eniger tyd deur die stemgeregtigde lede of die president belê word en word byeengeroep op die skriftelike versoek van twee (2) stemgeregtigde lede. Daarbenewens kan die voorsitter van enige komitee 'n spesiale vergadering van sodanige komitee belê en 'n spesiale vergadering word deur die voorsitter van sodanige komitee belê op ontvangs van die skriftelike versoek van twee van die lede van sodanige komitees.

Afdeling 5. Kennisgewing van vergaderings. 'N Kennisgewing van elke vergadering van die span word elektronies deur een van die beamptes gepos volgens die tipe vergadering soos hierbo beskryf. In die kennisgewing word die doel van die vergadering en die tyd en plek waarop dit gehou moet word, uiteengesit, wat die inbel- of video-inbelinstruksies insluit as 'n vergadering elektronies is. So 'n kennisgewing sal voldoende wees vir daardie vergadering en enige verdaag daarvan.

Afdeling 6 Kworum en stemming.

 1. 'N Meerderheid van die beamptes en van al die sewe (7) stemgeregtigde lede van die span moet persoonlik of elektronies op 'n vergadering teenwoordig wees om 'n kworum te vorm (omskryf as 'n totaal van minstens sewe (7)) lede, vier (4) stemme en drie (3) beamptes). 'N Kworum is nodig vir die span om sake te doen. Tensy elders in hierdie Verordeninge omskryf, word besluite deur die Span geneem deur 'n meerderheid van die stemgeregtigde lede wat persoonlik teenwoordig is of op elektroniese wyse tydens 'n vergadering nadat 'n kworum gestig is. Enige aantal lede, selfs al is dit minder as 'n kworum, mag 'n vergadering van tyd tot tyd verdaag.
 2. Elke stemlid is geregtig om op 'n vergadering van die span te stem op elke voorstel wat tydens die vergadering aangebied word. Die stem van elke lid word gelyk geweeg. Tydens versagtende omstandighede en met vooraf goedkeuring deur die ander lede, kan 'n lid 'n gevolmagtigde aanwys om 'n vergadering in hul plek by te woon en die stemreg van die lid vir die gespesifiseerde vergadering te hê.

Afdeling 7. Meerderheidsaksie as leierskapspanaksie. Elke handeling of beslissing wat geneem word of geneem word deur 'n meerderheid van die span wat teenwoordig is op 'n behoorlik gehoude vergadering waar 'n kworum aanwesig is, is die daad van die span, tensy die statute, hierdie verordeninge of bepalings van die wet 'n groter of mindere vereiste vereis persentasie of verskillende stemreëls vir goedkeuring van 'n saak deur die direksie.

Afdeling 8. Voorsitter. Daar sal nie 'n aangewese voorsitter van die span wees nie. In plaas daarvan sal die President dien as gids en vergaderings hou. Die President wat saam met die Sekretaris werk, is verantwoordelik om die kennisgewings vir die volgende Spanvergadering te stuur en om die agenda vir die volgende vergadering te ontwikkel en te versprei. Die President is ook verantwoordelik om die vloei te lei en die orde van die vergadering te handhaaf.

Afdeling 9. Hou van vergaderings. Die President se vergaderings van die span word gelei, of in sy of haar afwesigheid, deur 'n beampte of 'n lid wat deur die President gekies is, om as voorsitter vir daardie spesifieke vergadering op te tree. Die sekretaris van die Korporasie sal optree as sekretaris van alle vergaderings van die span, met dien verstande dat die voorsittende beampte, in sy of haar afwesigheid, 'n ander persoon aanstel om as sekretaris van die vergadering op te tree.

Afdeling 10. Informele optrede deur lede. Enige stappe wat vereis word of toegelaat word om op 'n vergadering van die span of 'n komitee geneem te word, mag sonder 'n vergadering geneem word indien 'n skriftelike toestemming wat die aldus gedoen is uiteengesit word, deur al die stemgeregtigde lede onderteken word, of, in die geval lede van sodanige komitee mag stem ten opsigte van die onderwerp daarvan.

Afdeling 11. Vergaderings. Vergaderings van die leierskapspan is oop vir alle lede van die bestuurspan, tensy die vergadering 'n uitvoerende sitting is, en op uitnodiging beskikbaar vir komiteelede. Bestuurspanlede kan aan 'n jaarlikse, gereelde of spesiale vergadering van die span of komitee deelneem deur middel van 'n konferensietelefoon of soortgelyke kommunikasietoerusting waardeur alle persone wat aan die vergadering deelneem mekaar tegelyk kan hoor. Sodanige deelname sal persoonlik teenwoordig wees tydens die vergadering.

ARTIKEL IX. OORSIG-SPAN

Afdeling 1. Algemeen. Die toesighoudende span sal aanvanklik uit vyf (5) lede bestaan. By die meerderheidstem van die leierskapspan kan die toesighoudende span uitgebrei word tot 'n maksimum van sewe (7) lede. Na die eerste termyn van die oorspronklik aangestelde lede van die toesighoudende span, dien alle lede vir vyf jaar. By die aanvanklike aanstelling sal een lid vir vyf jaar dien, twee lede vir drie jaar dien en twee lede vir twee jaar. Daarna sal die leierskapspan 'n afspraak maak om die setel te vul van die lid wie se termyn verstryk. 'N Lid van die toesighoudende span mag hoogstens twee opeenvolgende termyn dien, waarna hulle vereis word om uit te sit vir 'n minimum van (1) jaar. Die heraanstelling of verwydering geskied met meerderheidstem van alle direkteure en nie-vergoede beamptes.

Afdeling 2. Pligte. Die toesighoudende span het die bevoegdheid om óf die leierskapspan, die finansiespan of albei te vereis om 'n vergadering binne 'n redelike tyd te hou, gebaseer op die dringendheid van die aangeleentheid om enige kwessie wat die toesighoudende span glo te goeder trou te voorskyn moet stel. aangespreek. Die toesighoudende span sal ook stem oor enige kwessies waarin die leierskapspan 'n gelykop-stemming het, waarin die beslissing van die toesighoudende span bindend is en die staking van die span sal verbreek. Die toesighoudende span, tesame met 'n eksterne rekenmeester, sal die boeke en rekords van die Korporasie oudit soos wat hulle goedvind, maar nie elke drie jaar nie.

ARTIKEL X. FINANSIESPAN

Afdeling 1. Algemeen. Die finansiespan bestaan ​​uit drie (3) lede. Na die eerste termyn van die oorspronklik aangestelde lede van die Finansiële Span, dien alle lede vir drie jaar. By die aanvanklike aanstelling sal een lid vir drie jaar dien, een lid dien vir twee jaar, en een lid dien vir een jaar. Daarna word elke jaar 'n afspraak deur die leierskapspan gemaak om die setel te vul van die lid wie se termyn verstryk. 'N Lid van die finansiespan mag hoogstens twee opeenvolgende termyn dien, waarna hulle verpligtend moet wees vir 'n minimum van (1) jaar. Die heraanstelling of verwydering geskied met meerderheidstem van alle direkteure en nie-vergoede beamptes.

Afdeling 2. Pligte. Die finansiële span moet toesig hou oor korporatiewe fondse. Hulle sal saam met die tesourier werk om volledige en akkurate rekeninge van kwitansies en uitbetalings te boekhou of te vereis, en moet alle korporatiewe gelde en ander waardevolle effekte in die naam en op krediet van die Korporasie in die deposito of deposito's van die Korporasie en moet op versoek 'n rekening van die transaksies en die finansiële toestand van die Korporasie aan die Leierskapspan lewer. Die leierskapspan moet 'n voorgestelde begroting halfjaarliks ​​aan die finansiespan voorlê vir hersiening. Die finansiespan sal die begroting hersien om te verseker dat die voorgestelde uitgawes die missie van die Korporasie bevorder en die begroting goedkeur of hersienings aan die leierspan bied. As die leierskapspan na goeddunke bepaal dat gelde nodig is vir 'n spesifieke doel buite die begroting of benewens die halfjaarlikse begroting, moet die leierskapspan die doel van die gelde aan die finansiespan voorlê. Die finansiespan het die volle diskresie oor die goedkeuring of afkeuring van die fondse. Die Finansiespan hou toesig oor die voorbereiding van 'n jaarverslag oor die sake van die Korporasie vir die vorige boekjaar en verskaf dit aan alle bestuurspanne tydens elke jaarvergadering.

ARTIKEL XI. KOMITEES

Afdeling 1. Algemeen. Die leierskapspan kan, met die meerderheid van die stemme van al twaalf (12) lede, benoem en benoem een ​​(1) of meer komitees benewens die vereiste komitees hierin beskryf. Daarbenewens het die President die reg om op sy of haar eie lede 'n steunkomitee aan te stel. Alle besluite en optrede van 'n komitee sal deur die leierskapspan hersien word. Die aanwysing en aanstelling van so 'n komitee en die delegering daarvan van gesag mag nie werk om die leierspan of 'n individuele lid te verlig van enige verantwoordelikheid wat deur die wet op hom of haar opgelê word nie. As daar so 'n delegering van die gesag van die leierskapspan of president gemaak word soos hierin uiteengesit, word alle verwysings na die leierskapspan vervat in hierdie Verordeninge, die statute, die Florida Nonprofit Corporation Act, of enige ander toepaslike wetgewing of regulasies rakende die die aldus afgevaardigde gesag, word geag dit na sodanige komitee te verwys.

ARTIKEL XII. VRYWARING

Die Korporasie vrywaar enige lid van die Leierskapspan, lid van die toesighoudende span, lid van die Finansiële Span, enige lid van die komitee, of voormalige span- of komiteelede van die Korporasie vir alle onkoste wat hom of haar werklik en redelikerwys aangegaan het in verband met die verdediging van enige aksie, 'n siviele of strafregtelike saak, of 'n proses, waarin hy of sy 'n party gemaak word vanweë die feit dat hy 'n span- of komiteelid is of was, behalwe in verband met aangeleenthede waaroor hy beoordeel word in so 'n aksie, geding of voortgaan om aanspreeklik wees vir nalatigheid of wangedrag tydens die uitvoering van die plig. Sodanige skadeloosstelling is nie uitsluitend van enige ander skadeloosstelling waarvoor in die statute of in enige Verordening, by besluit of andersins, voorsiening gemaak word nie. Die Korporasie is gemagtig om versekering of ander soortgelyke apparaat aan te koop vir die doel van sodanige skadeloosstelling.

ARTIKEL XIII. FISKALE BESTUUR

Afdeling 1. Fiskale jaar. Die boekjaar van die Korporasie is die jaar wat deur die Leierskapspan aangeneem word.

2-afdeling. Boeke en rekeninge. Die Korporasie moet korrekte en volledige boeke en rekords van rekeninge hou en hou notules van die verrigtinge van die Leierskapspan en enige komitee wat oor die gesag van die leierskapspan beskik. Al sodanige boeke en rekords sal by die hoofkantoor van die Korporasie gehou word, tensy die leierskapspan, volgens resolusie, anders bepaal, onderworpe aan enige wetlike vereistes. Alle boeke en rekords van die Korporasie kan op enige redelike tyd deur enige bestuurspanlid ondersoek word vir enige behoorlike doel.

Afdeling 3. Verslae. Die leierskapspan moet elke jaar na die jaarvergadering die finansiële verslae van die Korporasie oopmaak vir openbare oorsig. As geouditeerde finansiële verslae beskikbaar is, word die geouditeerde balansstaat en inkomstestaat gebruik.

Afdeling 4. Tjeks en goedkeuring. Alle tjeks en trekkings op die fondse of krediet van die Korporasie in enige van sy deposito's word onderteken deur sodanige amptenaar (s) wat van tyd tot tyd bepaal word deur 'n besluit van die leierskapspan. Alle tjeks, aantekeninge, rekeninge ontvangbaar, handelsaanvaardings, konsepte en ander getuienis van skuld wat aan die Korporasie betaalbaar is, word vir die doeleindes van deposito, afslag of invordering deur die Beampte (s) van die Korporasie goedgekeur of op so 'n wyse sal van tyd tot tyd bepaal word deur die resolusie van die leierskapspan. Die leierspan kan voorsiening maak vir die gebruik van faksimilee-handtekeninge onder bepaalde voorwaardes vir enige van die voorafgaande doeleindes.

Afdeling 5. Uitvoering van instrumente. Die leierskapspan sal die spanlid aanwys wat die mag het om namens en in die naam van die Korporasie enige kontrak, skuldbrief, aantekening of ander verpligting of bewys van skuld, gevolmagtigde of enige ander instrument wat die ondertekening van 'n beampte van die Korporasie, behalwe waar die ondertekening en uitvoering daarvan uitdruklik deur die Leierskapspan aan 'n ander beampte of agent van die Korporasie gedelegeer sal word. Tensy aldus gemagtig, mag geen beampte, agent of werknemer die bevoegdheid of magtiging hê om die Korporasie op enige manier te bind, sy krediet te verpand of aanspreeklik te maak vir enige doel of bedrag nie.

Afdeling 6. Geloofseffekte. Die leierskapspan kan vereis dat amptenare en ander bestuurspanlede van die Korporasie wat toesig hou oor of beheer oor korporatiewe fondse, voldoende getrouheidseffekte lewer. Die premie op sulke effekte kan deur die Korporasie betaal word.

Afdeling 7. Verbod teen lenings. Die Korporasie mag geen lenings aan enige beampte of direkteur van die Korporasie maak nie.

Afdeling 8. Geskenke. Die leierskapspan kan namens die Korporasie enige bydrae, geskenke, erflatings of voornemens aanvaar vir die algemene doel of vir enige spesiale doel van die Korporasie.

Afdeling 9. Lenings. Die Korporasie mag nie geld leen by enige finansiële instelling of enige ander entiteit nie. Alle uitgawes moet uit bedryfsbates gemaak word, met die uitsondering dat 'n kredietkaart vir korporatiewe sake gebruik kan word as daar genoeg bedryfsbates is om die onkoste te dek.

Afdeling 10. Bestedingsvereiste. Na die eerste drie jaar van inlywing, moet die Korporasie 'n minimum van 85% van sy inkomste bestee aan aktiwiteite (wat salarisse insluit) wat die doel van die Korporasie elke boekjaar ondersteun, met die uitsondering dat dit toegelaat word vir die Leierskapspan om 'n aangewese fonds te stig vir 'n spesifieke toekomstige aankoop of aktiwiteit. Alle aangewese fondse moet 'n vasgestelde limiet hê. As die doel van die fonds nie meer bestaan ​​nie, moet die gelde in die fonds ingesluit word in die bestedingsvereiste van 85% vir die jaar waarin die doel van die fonds gekanselleer word. As daar aan die einde van die boekjaar fondse is wat meer is as die bestedingsvereiste van 85%, kan die gelde oorgedra word na die volgende fiskale jaar, maar dit moet teen die einde van die vyfde boekjaar gebruik word, tensy dit opsygesit word vir 'n toekomstige aankoop of aktiwiteit.

Afdeling 11. Eiendom en voertuie. Die Korporasie word verbied om vaste eiendom of motorvoertuie van enige aard aan te koop, maar niks hierin verbied die Korporasie om eiendom of motorvoertuie te verhuur nie.

ARTIKEL XIV. GEE

Afdeling 1. Standaard. II Korinthiërs 9: 7: “Elkeen volgens sy voornemens in sy hart, laat hy dan gee; nie moedeloos of noodsaaklik nie; want God het 'n blymoedige gewer lief. '

Hierdie Skrif is die basis van die leer van die Korporasie oor gee. Netwerkbeurse sal nie die deelnemers se gawes afhaal om direk aan die Korporasie gestuur te word nie. Netwerkbeurse kan deelnemers leer hoe om direk aan die Korporasie te gee.

Afdeling 2. Spesiale skenking. Die Korporasie kan sy Netwerk-genootskappe in kennis stel van 'n spesiale finansiële behoefte (dit moet ooreenstem met die doel van die Korporasie en wette wat organisasies sonder winsoogmerk 501 (c) (3) reël) waarvoor die genootskappe mag (maar wel nie nodig om) 'n spesiale aanbod te versamel en aan die Korporasie te stuur nie.

Afdeling 3. Voordeel vir liefdadigheidsbydraes. Individuele liefdadigheidsskenkings wat by die kantoor van die Korporasie ontvang word en aan die federale aangewese drempel voldoen, ontvang 'n kwitansie en kan geëis word as 'n liefdadigheidsbydrae op die individuele federale inkomstebelastingopgawe. Die gee van 'n netwerkbeurs vir plaaslike doeleindes is die verantwoordelikheid van die genootskap wat die fondse ontvang, en die Korporasie hoef nie kwitansies te gee vir gawes wat vir sulke doeleindes binne die genootskappe gedoen word nie.

ARTIKEL XV. MENTORING- EN SENDINGSPROGRAMME

Afdeling 1. Mentorprogram OIKEOS-mentorprogramme is ontwerp om die patroon te volg soos aangedui in II Timótheüs 2: 2: "En die dinge wat u van my gehoor het onder baie getuies, gee u dieselfde aan getroue manne, wat ook ander sal kan leer." Deelnemers doen vrywillig om deur middel van persoonlike interaksie (Woordgebaseerd) Bybels begelei te word deur verskillende interaksies met verskillende en gekwalifiseerde leiers wat elke individu opdrag gee en begelei om persoonlik te ontwikkel om selfvertroue te gee om ander te onderrig en te dien.

Afdeling 2. Sendingprogram OIKEOS-sendingsprogramme is ontwerp om die ingebruikneming wat Jesus Christus in XNUMX aanvanklik ingestel het, te volg Handelinge 1: 8: Maar julle sal krag ontvang nadat die Heilige Gees oor julle gekom het; en julle sal vir my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die einde van die aarde. Gewillige deelnemers word as getuies opdrag gegee vir 'n periode van tyd om inspanning en hulpbronne as 'n prioriteit te fokus om ander te betrek deur die goeie nuus van die genade van God in Christus Jesus te deel en te leer.

ARTIKEL XVI. INTELLEKTUELE EIENDOM

Alle intellektuele eiendom wat deur deelnemers (insluitend lede van die bestuurspan) geproduseer word, bly die eiendom van die produsent (“skepper”) van die werk en nie die Corporation nie.

ARTIKEL XVII. IRC 501 (c) (3) BEPALINGS VAN BELASTINGVRYSTELLING

Afdeling 1. Beperkings op aktiwiteite. Geen beduidende deel van die bedrywighede van hierdie Korporasie mag die uitoefening van propaganda behels, of anders probeer om wetgewing te beïnvloed nie (behalwe soos anders bepaal deur Artikel 501 (h) van die Wet op die Inkomste-inkomste), en hierdie Korporasie mag nie deelneem aan, of ingryp in (insluitend die publikasie of verspreiding van verklarings) enige politieke veldtog namens of in opposisie met enige kandidaat vir 'n openbare amp. Ondanks enige ander bepalings van hierdie Verordeninge, mag hierdie Korporasie geen aktiwiteite uitvoer wat nie toegelaat word om (a) uitgevoer te word deur 'n korporasie wat vrygestel is van federale inkomstebelasting ingevolge 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code, of (b ) deur 'n korporasie waarvan bydraes ingevolge artikel 170 (c) (2) van die Internal Revenue Code aftrekbaar is.

Afdeling 2. Verbod teen private aankope. Geen deel van die bruto verdienste van hierdie Korporasie sal tot voordeel van of versprei word aan sy drie bestuurspanne, beamptes of ander private persone nie, behalwe dat die Korporasie gemagtig en bevoeg is om redelike vergoeding te betaal vir gelewer dienste en betalings en uitkerings te maak ter bevordering van die doeleindes van hierdie Korporasie.

ARTIKEL XVIII. ONTBINDING

Afdeling 1. Prosedure. Die korporasie sal ontbind word volgens die prosedures soos uiteengesit in die Florida Not for Profit Corporation Corporation.

Afdeling 2. Verdeling van bates. Nadat die verpligtinge van die Korporasie afgehandel is of daarvoor voorsiening gemaak is, moet die oorblywende bates van die Korporasie verkoop word om een ​​of meer van die vrygestelde doeleindes van die Korporasie te vergemaklik. Bates word vir een of meer vrygestelde doeleindes versprei in die sin van Artikel 501 (c) (3) van die Internal Revenue Code van 1986, soos gewysig. Sodanige bates waaroor nie verkoop word nie, word van die hand gesit deur 'n bevoegde hof van die land waarin die hoofkantoor van die Korporasie dan geleë is, uitsluitlik vir sulke doeleindes of aan sodanige organisasie of organisasies wat vir sulke doeleindes georganiseer en bedryf word.

ARTIKEL XIX. WYSIGING VAN VERORDENINGE

Afdeling 1. Wysiging. Behoudens die bepalings van die wet, anders kan anders gestel word, kan hierdie Verordeninge, of een daarvan, verander, gewysig of herroep word en nuwe Verordeninge aanvaar word met die stem van ten minste twee derdes van elk van die drie bestuurspanne.

ARTIKEL XX. KONSTRUKSIE EN TERME

As daar 'n konflik tussen die bepalings van hierdie Verordeninge en die statute van hierdie Korporasie is, sal die bepalings van die statute geld. Indien enige van die bepalings of gedeeltes van hierdie Verordeninge om een ​​of ander rede onafdwingbaar of ongeldig gehou word, sal die oorblywende bepalings en gedeeltes van hierdie Verordeninge nie deur hierdie hoewe beïnvloed word nie. Alle verwysings in hierdie statute na die statute is na die statute van hierdie Korporasie wat by die Sekretaris van hierdie Staat ingedien is en gebruik word om die regsbestaan ​​van hierdie Korporasie te bepaal. Alle verwysings in hierdie Verordeninge na 'n gedeelte of gedeeltes van die Kode vir Internlike Inkomste is na sodanige afdelings van die Wet op die Inkomstekode van 1986 soos van tyd tot tyd gewysig, of na ooreenstemmende bepalings van enige toekomstige federale belastingkode.

ARTIKEL XXI. DIVERSE BEPALINGS

Die opskrifte in hierdie Verordeninge is slegs vir gemak en verwysing en sal op geen manier geag word die betekenis van enige bepaling hiervan te omskryf, te beperk of by te voeg nie.

Hierdie Verordeninge is oorspronklik op 'n geskeduleerde vergadering op die agtste dag van Augustus 2018 deur die Leadership Team aangeneem. Hulle is op die vierde dag van Augustus 2019 gewysig met eenparige stem van elk van die drie bestuurspanne. Hulle is weer gewysig op die twintigste dag van Januarie 2020 met die meerderheidstem van die leierskapspan en van die verteenwoordigers van die ander twee bestuurspanne.